• ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ

อาคาร 1
ชั้น 2
            1203 ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
อาคาร 12
ชั้น 2
             2202 ห้องปฏิบัติการกลาง
             2203 2204 ห้องปฏิบัติการภาควิชามารดาและทารก
             2205 ห้องปฏิบัติการภาควิชาการพยาบาล 1
             2206 ห้องปฏิบัติการกลาง
             2207 ห้องปฏิบัติการภาควิชาการพยาบาลครอบครัว
             2208 ห้องปฏิบัติการภาควิชาการพยาบาลเด็ก
ชั้น 3
             2303 ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์