เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
                       
นางสังเวียน สนสูงเนิน  ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ
นางสาวกมลทิพย์ อาสนะนันทน์  ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง