เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
  • นางสังเวียน สนสูงเนิน             ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ
  • นางสาวกมลทิพย์ อาสนะนันทน์  ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง