เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
างสาวกมลทิพย์ อาสนะนันทน์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ