เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

                นางสังเวียน สนสูงเนิน  ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ


นางสาวกมลทิพย์ อาสนะนันทน์  ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง