• ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ

อาคาร 1

ชั้น 2

1203 ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล

อาคาร 12

ชั้น 2

2202 ห้องปฏิบัติการกลาง

2203 2204 ห้องปฏิบัติการภาควิชามารดาและทารก

2205 ห้องปฏิบัติการภาควิชาการพยาบาล 1

2206 ห้องปฏิบัติการกลาง

2207 ห้องปฏิบัติการภาควิชาการพยาบาลครอบครัว

2208 ห้องปฏิบัติการภาควิชาการพยาบาลเด็ก

ชั้น 3

2303 ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์