ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทางการพยาบาล วพบ.นครราชสีมา

แนะนำห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทางการพยาบาล

           ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะทางการประเมินและการปฏิบัติกิจกรรมทางการพยาบาลที่ต้องสำหรับนักศึกษาพยาบาล ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล ในสถานการณ์จริงโดยมีการฝึกด้วยตนเองและการฝึกภายใต้การนิเทศของอาจารย์ผู้นิเทศนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการ ของวิทยาลัยฯ

การจัดการเรียนรู้เสมือนจริง (simulation) วพบ.นครราชสีมา