• การให้บริการ

นโยบายการจัดการให้บริการห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์ และกายวิภาคศาสตร์

  1. สนับสนุน อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อการเรียนการสอน ในรายวิชาต่างๆที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

  2. ให้บริการอุปกรณ์ แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร

  3. สนับสนุนการใช้ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ นอกเวลา จากการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน แก่ผู้ที่สนใจ