• Downloads แบบฟอร์ม

** ขอใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลและห้องกายวิภาคศาสตร์ **

** ยืมอุปกรณ์สำหรับฝึกในห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล **

ติดต่อ  คุณกมลทิพย์ อาสนะนันทน์  ห้องจัดเตรียมอุปกรณ์ฯ ชั้น 3 อาคาร 12